Firma Oferta Certyfikaty Świadectwo AEO Zwolnienie z VAT Handel ze Wschodem

Do pobrania Przydatne linki Galeria Kontakt Wydarzenia

   

Nowe zasady płatności Ustawa o VAT 2011 Procedury uproszczone

Ustawodawca z dniem z dniem 1 grudnia 2008r. umożliwił niektórym podmiotom dokonującym importu towarów, rozliczenia podatku należnego od tej czynności w ramach deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy od importu. Podatnik wówczas nie ma obowiązku wpłacenia podatku od importu towarów na rachunek organu podatkowego. Podatek należny rozlicza się w ramach deklaracji podatkowej VAT-7 (VAT-7K). Nie ma odrębnej płatności podatku od importu towarów.

Zastosowanie mechanizmu rozliczania podatku od importu towarów w ramach deklaracji podatkowej możliwe jest tylko w razie łącznego spełnienia określonych' w ustawie warunków. Można je podzielić na trzy grupy: po pierwsze są one związane z dochowaniem określonych formalności celnych (dokonywaniu importu towarów w ramach określonej procedury celnej); po drugie są one związane z dokonaniem zawiadomienia o zamiarze rozliczania podatku od importu towarów w ramach deklaracji podatkowej; po trzecie są one związane z koniecznością przedstawienia pewnych dokumentów organowi celnemu przed którym dokonywane są formalności związane z importem towarów.

Pierwszym warunkiem umożliwiającym rozliczanie podatku należnego od importu jest objęcie sprowadzanych towarów procedurą uproszczoną o której mowa w art. 76 ust. 1 lit, b lub ę rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. U. UE. L. Nr 302, s. 1) - dalej WKC. W ramach tych procedur zgłaszający przedstawia, zamiast zgłoszenia celnego:

- dokument handlowy lub urzędowy wraz z wnioskiem o objęcie towarów daną procedurą albo

- wpisuje towary do ewidencji (zaś ich objęcie procedurą celną następuje w pomieszczeniach zgłaszającego lub w miejscu wyznaczonym lub uznanym przez organa celne).

Możliwość rozliczania podatku od importu w ramach deklaracji podatkowej nie będzie dotyczyła przypadków stosowania procedury, uproszczonej, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit, a WKC, tj. zgłoszenia niekompletnego.

Możliwe jest, że formalności celne związane z importem towarów przez podatnika dokonywane będą przez przedstawiciela pośredniego w rozumieniu przepisów celnych (zwykle przez agent celnego, bądź agencję celną). Także w tym przypadku - o ile objęcie towaru stosownymi procedurami uproszczonymi dokonywane jest przez przedstawiciela na rzecz podatnika - podatnikowi przysługuje prawo do rozliczania podatku od importu w ramach deklaracji VAT.

Drugi warunek jest związany z zawiadomieniem przez podatnika odpowiednich organów o tym, że będzie rozliczał podatek należny od importu w ramach deklaracji VAT-7 (YAT-7K). Podatnik winien złożyć pisemne zawiadomienie o zamiarze rozliczania podatku od importu w ramach deklaracji podatkowej do naczelnika urzędu celnego oraz do naczelnika urzędu skarbowego. Zawiadomienie powinno być złożone przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego podatnik będzie stosował takie rozliczenie. Przepisy nie ustanawiają żadnych minimalnych okresów, przez czas trwania których podatnik winien stosować zasady rozliczania podatku od importu towarów, o których mowa. Jest to pozostawione całkowicie uznaniu podatnika. W przypadku chęci rezygnacji z tych zasad rozliczania podatku od importu towarów, podatnik winien zgłosić ten zamiar właściwemu organowi podatkowemu i organowi celnemu.

Trzeci warunek rozliczania podatku należnego od importu towarów w ramach deklaracji podatkowej związany jest z przedstawieniem organowi podatkowemu określonych dokumentów. Po pierwsze powinno to być zaświadczenie o tym, że podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Tylko tacy podatnicy mają zatem prawo do korzystania z rozliczania podatku należnego od importu towarów w ramach deklaracji podatkowej. Po drugie powinno być zaświadczenie uzyskane od organów podatkowych potwierdzające fakt, że podatnik nie ma żadnych zaległości podatkowych oraz zaległości we wpłatach z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, względnie, że jego zaległości podatkowe (zaległości we wpłatach składek ubezpieczeniowych) nie przekraczają określonego poziomu. Poziom dopuszczalnych zaległości ustalono na poziomie 3% kwoty należnych zobowiązań podatkowych, bądź należnych składek ubezpieczeniowych.

Wymogu przedstawienia dokumentów nie stosuje się, jeżeli naczelnik urzędu celnego posiada złożone przez podatnika aktualne dokumenty.